تاریخچه و رزومه

رزومه شركت صنايع رنگينه و كاتاليست پارس

اين شرکت فعاليت خود را در سال 1356 شروع نموده و با بهره برداري از خطوط توليد اولين محصول خود يعني اكسيد روي را تحت نام ثبت شده "پارزينوكس" از تاريخ 01/07/1359 بصورت گسترده وارد بازار نموده است. شرکت در سال 1378 بواسطه انعقاد قراردادي با پژوهشگاه نفت و خريد دانش فني توليد کاتاليست جاذب گوگرد برپايه اکسيد روي، فعاليت خود را در زمينه توليد کاتاليست¬ها آغاز و اين گروه کاتاليست را از خرداد 1386 تحت نام "پارزيکت" به مشتريان عرضه نمود.

پارزيكت (PARZICAT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود. 

مورد مصرف : در پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد.

ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارموكت (PARMOCAT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه¬هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد. ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارمولسيو (PARMOLSIV)

انواع جاذب و غربال مولكولي كه در 4 نوع اصلي 3A، 4A، 5A و 13X توليد مي شود.

3A: براي جذب رطوبت از CNG و LPG، الكل، پروپيلن و اتانول

4A: براي جذب رطوبت و CO2 از گاز طبيعي، LPG و هوا و حذف آمونياك و متانول از گاز

5A: براي حذف رطوبت، جذب CO2 و استيلن و هيدروكربن ها از هوا، حذف CO2 و تركيبات گوگرد در فرآيند PSA

13X: سولفور و مركاپتان زدايي از خوراك هاي گازي و مايع

مورد مصرف:

پتروشيمي، پالايشگاه هاي نفت و گاز، فولاد

ظرفيت توليد ساليانه:

2000 تن با يک شيفت کار در روز

واحد توليد غربالهاي مولکولي (MOLECULAR SIEVES) که تحت نام ثبت شده" پارمولسيو" آمادگي براي تحويل اين محصول به مصرف کنندگان صنايع پتروشيمي و گاز و ساير صنايع مصرف كننده را دارد.

فناوري توليد اين محصولات از طريق انعقاد قراردادهايي با طرفهاي خارجي تامين شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از جاذب هاي توليدي PP&C استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

نوع

1

پتروشمي پارس

50000

13X-APG

2

پتروشيمي پارس

50000

13X-HP

3

ZDPC

5000

13X

4

پتروشيمي شيراز

1000

4A

5

فولاد مبارکه

4000

4A

6

پالايش نفت امام خميني شازند

15000

13X-APGو 3A

7

پالايش نفت تبريز

650

13X

8

پالايش نفت تهران

400000 5A

9

POGC

2500

4A

10

پارس جنوبي 

740000

13X-APG

 

پارالكت (PARALCAT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه¬هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد. ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده¬اند به شرح ذيل ارائه مي-گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارالكس (PARALOX)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد.

ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارهايدكت (PARHYDCAT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد.

ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارشيكت (PARSHICAT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد.

ظرفيت توليد ساليانه: 1200

تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارگاريت (PARGUARIT)

كاتاليست جاذب گوگرد بر پايه اكسيد روي فعال در دو نوع MHT (با دماي كاربري بالا) و ALT (با دماي كاربري متوسط) به منظور جذب H2S ارائه مي شود.

مورد مصرف :

در پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت، فولاد، در كليه واحدهاي هيدروژن قبل از كاتاليست Steam Reforming استفاده مي گردد.

ظرفيت توليد ساليانه:

1200 تن تاکنون بيش از 4500 تن از محصول پارزيکت در پالايشگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي با رضايت کامل استفاده شده است.

ليست مشترياني که تاکنون از اين محصول استفاده نموده اند به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

رديف

نام مشتري

ميزان (kg)

تعداد خريد

1

پتروشيمي خراسان

48000

2

2

پتروشيمي رازي

95000

2

3

پتروشيمي خارک

350000

7

4

پتروشيمي زاگرس

70000

3

5

پتروشيمي فن آوران

70000

3

6

پتروشيمي شيراز

5500

1

7

پالايش نفت تهران

28500

1

8

پالايش نفت امام خميني شازند

70000

1

9

پالايش نفت تبريز

13000

2

10

پالايش نفت شيراز

7000

1

11

فولاد خوزستان

237000

3

12

فولاد مبارکه

70000

3

13

صنايع شيميايي ايران

3500

1

14

پتروشيمي لرستان

1100

1

15

پتروشيمي ايلام

1120

2

 

پارتونيت (PARTONIT)

اكتيو كلي (Active Clay)، حذف اولفين از آروماتيك

مورد مصرف:

كليه پتروشيمي هايي كه واحد آروماتيك دارند از قبيل پتروشيمي بندرامام، بوعلي، برزويه،اصفهان

ظرفيت توليد ساليانه:

2000 تن مجموعه توليدي اين شرکت همراه با مجموعه صنايع توليدي کيافرين در شهرستان اميرکلا مازندران در زميني بمساحت حدود 120 هزار متر مربع واقع و تعداد پرسنل مشغول به كار در اين مجتمع بالغ بر 460 نفر بوده و تحت پوشش سازمان صنايع و معادن استان مازندران مي باشد.

اين شركت داراي پروانه كاربرد استاندارد تشويقي براي اكسيد روي و گواهينامه هاي ايزو 2008-9001 ، ايزو 14001، ايزو TS29000 و ايزو OHSAS 18001, HSE مي باشد.

خواهشمند است جهت کسب هرگونه اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 8-77606046 داخلي 248 (مهندس عباسي فرد) و فاکس 77606049 تماس حاصل فرمائيد.

نظراتتان باعث دلگرمی ما می شود

برخی از مشتریان ما

 • Customer 1
 • Customer 2
 • Customer 3
 • Customer 4
 • Customer 5
 • Customer 6
 • آدرس دفتر مرکزی

  آدرس :  تهران ، خیابان طالقانی پلاک 530

  تلفن : 0098.21.77606046

  فاکس : 0098.21.77606049

 • آدرس واحد فنی

  آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، کوچه سخن پلاک 1

  تلفن : 0098.21.77606046

  فاکس : 0098.21.77606049

 • آدرس کارخانه

  آدرس : جاده بابل بابلسر ، امیر کلا ، خیابان اعتماد امامی

  تلفن : 0098.11.32340891

  فاکس : 0098.11.32340893

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رنگ و کاتالیست پارس است
Design & Development By Mahvision, MohafezanData